ตลาดเกษตรอินทรีย์โลกเติบโตอย่างต่อเนื่อง

Ecovia Intelligence บริษัทวิจัยการตลาดได้ประมาณการการเติบโตของตลาดโลกในส่วนของอาหารออร์แกนิคนั้นสูงถึง 89.7 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2016 (มากกว่า 80 พันล้านยูโร) ประเทศสหรัฐอเมริกาคือผู้นำตลาดอันดับหนึ่ง ด้วยมูลค่า 38.9 พันล้านยูโรตามมาด้วย เยอรมนี (9.5พันล้านยูโร) ฝรั่งเศส (6.7 พันล้านยูโร) และจีน (5. 9 พันล้านยูโร) โดยในปี 2016 นั้นตลาดหลักๆ มีอัตราการเติบโตเป็นเลขสองหลัก ตลาดสินค้าออร์แกนิคของฝรั่งเศสนั้นเติบโตถึง 22 เปอร์เซ็นต์ การใช้จ่ายซื้อสินค้าออร์แกนิคสูงสุดต่อผู้บริโภคคือชาวสวิสเซอร์แลนด์ (274 ยูโร) และเดนมาร์กเป็นประเทศที่มีส่วนแบ่งตลาดสินค้าออร์แกนิคสูงสุด (9.7เปอร์เซ็นต์ของตลาดอาหารโดยรวม)

นำทัพเกษตรอินทรีย์รุกตลาดจีน “กสอ.” ปลื้มสินค้าไทยเนื้อหอม- เครื่องสำอางฮิต

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากการที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ได้นำผู้ประกอบการกลุ่ม BOIN (Bangkok Organic Industrial Network) หรือ เครือข่ายธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์แปรรูป กรุงเทพมหานคร จำนวน 10 ราย ที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้การสนับสนุนและพัฒนา ภายใต้กิจกรรมสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมเป้าหมายและสร้างโอกาสขยายช่องทางตลาดธุรกิจ (เกษตรแปรรูป) ปีงบประมาณ 2561 สำหรับสินค้าประเภทอินทรีย์ (Organic Product) และเครื่องสำอาง (Cosmetics) เพื่อเข้าร่วมแสดงสินค้าในงาน “The China International Organic and Green Food Industry Expo 2018” ระหว่างวันที่ 8 – 10 เม.ย. 2561 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

บูมตลาดเกษตรอินทรีย์ สร้างรายได้เกษตรกรไทย 2.7 พันล้าน-

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดยุทธศาสตร์ผลักดันสินค้าเกษตรอินทรีย์ 4 ด้าน เพื่อให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีวิสัยทัศน์ พันธกิจหลักที่ต้องการให้ “ไทยเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค ด้านการผลิต การบริโภค การค้าสินค้า และการบริการเกษตรอินทรีย์ ที่มีความยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับระดับสากล”

ตลาดสินค้าออร์แกนิคในจีน

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองซีอาน เปิดเผยว่าตลาดสินค้าออร์แกนิค หรือผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ในจีนมีมูลค่า ๑,๓๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากมูลค่าตลาดเกษตรอินทรีย์โลก ๕๙,๐๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ จีนผลิตสินค้าออร์แกนิคปีละ ๒,๔๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่งออก ๕๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ และนำเข้า ๒๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้านำเข้าจะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศจีน หน่วยงานรับผิดชอบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของจีนคือ China Organic Food Development Center (OFDC) ซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมาธิการถาวรเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรป (EU Standing Committee on Organic Farming – SCOF) ว่าเป็นหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้ตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบทัดเทียมตามเกณฑ์มาตรฐานของสหภาพยุโรปได้

สินค้าออร์แกนิคในประเทศจีนได้รับความนิยมมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะหลังจากเกิดปัญหาความไม่ปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายและบริโภคในประเทศ กลุ่มผู้ซื้อที่สำคัญคือชนชั้นกลางและผู้มีรายได้สูง รวมทั้งผู้ที่เคยศึกษาหรือทำงานในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อหาสินค้าสำหรับเด็ก ผู้ปกครองจะกล้าใช้กล้าจ่ายเพื่อปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยแก่สุขภาพของบุตรหลาน

จีนเริ่มนำกฎระเบียบสินค้าออร์แกนิคมาบังคับใช้ในปี ๒๕๔๓ ผ่านการปรับปรุงจนถึงฉบับปี ๒๕๔๘ ซึ่งคือฉบับปัจจุบัน (มีการแก้ไขและจะออกฉบับปรับปรุงใหม่) กำหนดให้มีการจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบในการออกหนังสือรับรองมาตรฐานสินค้าออร์แกนิค มีผู้ตรวจสอบและผู้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติอย่างสอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด สินค้านำเข้าจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามระเบียบมาตรฐานของจีนเช่นกัน เนื่องจากระบบการตรวจสอบรับรองของจีนยังไม่ได้ให้การรับรองแก่ระบบมาตรฐานอินทรีย์ของประเทศใดๆ ดังนั้นสินค้านำเข้าจะต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองตามขั้นตอนต่างๆตามมาตรฐานของจีน ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลจีนได้แต่งตั้งหน่วยตรวจสอบและออกหนังสือรับรองรวม ๒๖ รายให้สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบรับรองสินค้าออร์แกนิคได้ ซึ่งทุกรายมีสำนักงานจัดตั้งอยู่ในประเทศจีน

ที่มา : www.depthai.go.th

ปิดปรับปรุง

กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ