แนวคิดในการดำเนินธุรกิจ

วิกฤตการขาดอาหารของโลกที่เกิดขึ้น ควรถือเป็นโอกาสอันดีของเราเนื่องจาก พื้นที่รัฐฉาน ในประเทศพม่า
เป็นพื้นที่มีทรัพยากร ที่อุดรสมบูรณ์ ที่สามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพและเป็นยาด้วย มีความเพียงพอต่อการบริโภค และส่งออกไปจำหน่ายในตลาดโลกได้ อย่างเช่นประเทศจีน ประเทศไทย ประเทศอินเดีย ประเทศญี่ปุ่น ประเทศไต้หวัน ประเทศมาเลเซียฯ แม่แต่
ประเทศพม่าเอง ก็มีความต้องการอาหารที่ปลอดภัยอย่างมากเช่นกัน

โดยรัฐฉาน ในประเทศพม่า ซึ่งมีสภาพภูมิศาสตร์
มีพื้นที่ 155,801.3 ตร.กม.(60,155.2 ตร.ไมล์) มีความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 1,500-2,000 (เมืองสี่ป้อ)ลักษณะภูมิประเทศของรัฐชานเต็มไปด้วยภูเขาสูงและผืนป่า รัฐชานจึงเต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และที่มีค่า โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียงดังนี้

ทิศเหนือ : ติดกับ มณฑลยูนนาน (ประเทศจีน)
ทิศตะวันออก : ติดกับ มณฑลยูนนาน (ประเทศจีน)และแขวงบ่อแก้ว (ประเทศลาว)
ทิศใต้ : ติดกับ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ประเทศไทย)

ปิดปรับปรุง

กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ