วิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)

ปัจจุบันเรามีนวัตกรรมในด้านการผลิตอาหารพืชอินทรีที่ปลอดภัยและสมุนไพรที่เป็นยาด้วยเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมและยังสามารถผลิตนวัตกรรมสารอินทรี ที่มีคุณภาพที่สูงกว่า ปุ๋ยเคมี และราคาที่ถูกว่า เพื่อให้ตอบสนองความต้องการ ของลูกค้า ในประเทศไทย และต่างประเทศเช่น ประเทศจีน ประเทศอินเดีย ประเทศญี่ปุ่น ประเทศไต้หวัน ประเทศมาเลเซียฯ แม้แต่ประเทศพม่าเองที่มีความต้องการ อาหารที่ปลอดสารเคมีหรือสารพิษ คืออาหารที่มีคุณภาพ จำนวนมาก จึงจำเป็นที่จะต้องผลิตอาหารที่ปลอดสารเคมีหรือสารพิษที่มีคุณภาพ ให้แก่ลูกค้า

จุดแข็งของโครงการ (Strength)

 1. เนื่องด้วย บริษัท Lam Corporation Group มีทีมประสบการและความเชี่ยวชาญ เรื่อง
  • พืชศาสตร์ (Plant science)
  • ธรณีศาสตร์ (Geology )
  • สมุนไพร และยารักษา (Herbs and medicines)
  • การแปลรูป ผลิตภัณฑ์ (Product image translation)
  • ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย (with modern technology)
 2. มีต้นทุนสินค้าที่ต่ำกว่าคู่แข่ง เนื่องจากค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตที่ต่ำกว่า ทั้งค่าแรง ค่าขนส่ง และต้นทุนอื่นๆที่ต่ำกว่าคู่แข่ง
 3. คุณภาพสินค้าที่เหนือกว่าคู่แข็งด้วย นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่
 1. การเพิ่มเติมฐานลูกค้า ด้วยการตลาดทั้งทาง Offline and Online ใช้เครื่องมือ ระบบ CRM (Customer Relationship Management)
  • Offline ในประเทศ รัฐฉาน (เมียนมา)
   • จำหน่ายผ่าน ตัวแทนขายแต่ละจังหวัด
   • จำหน่ายผ่าน ร้านค้าส่ง ในแต่ละพื้นที่
  • ในต่างประเทศ
   • จำหน่ายผ่าน ตัวแทนใน ประเทศไทย
   • จำหน่ายผ่าน ตัวแทนใน ประเทศจีน
   • จำหน่ายผ่าน ตัวแทนใน ประเทศลาว
   • จำหน่ายผ่าน ตัวแทนใน ประเทศกัมพูชา
   • จำหน่ายผ่าน ตัวแทนใน ประเทศเวียดนาม
   • จำหน่ายผ่าน ตัวแทนใน ประเทศอินเดีย
  • Online 
   • ทำตลาดโดยผ่านช่องทาง On Lite โดยใช้สื่อที่มี อย่างเช่น Facebook, Instagram, YuTobe, Twitter, Google +, Pinterest, LinkedIn และอื่น ๆ เพื่อ สร้างยอดขายและการสร้างชื่อเสียงและความเชื่อมั่นของธุรกิจเรา

จุดอ่อนของโครงการ (Weakness)

 1. คุณภาพของแรงงาน แม้ค่าจ้างแรงงานใน ประเทศเมียนมาร์ จะต่ำกว่า แต่คุณภาพของแรงงานยังไม่มากพอ ต้องได้รับการอบรมเป็นประจำเพื่อพัฒนาทักษะให้ดีขึ้น
 2. งินที่ใช้ในการเริ่มธุรกิจสูง เนื่องจากต้องมีการซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตใหม่

โอกาส  (Opportunity)

เนื่องจากประเทศพม่า อยู่ในช่วงเปิดประเทศ และกำลังพัฒนาประเทศ จึงเป็นที่สนใจของนานาประเทศที่เข้าไปลงทุน เนื่องจากหลายๆปัจจัย จึงทำให้มีโอกาสทางธุรกิจที่ดีมาก แต่ด้วยเหตุที่พม่ากำลังอยู่ในช่วงเปิดประเทศ

 1. ประเทศพม่ามีทรัพยากรจำนวนมากและมีคุณภาพ เช่น  แร่โลหะ  อัญมณี  ทรัพยากรทางทะเล  ไม้เนื้อแข็ง และไม้สัก ส่งผลให้พม่ามีความได้เปรียบด้านปัจจัยการผลิต
 1. แรงงานภายในประเทศมีค่าจ้างแรงงานต่ำ เหมาะสำหรับการลงทุนอุตสาหกรรมที่เน้นการใช้แรงงาน ทำให้ต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าภูมิภาคอื่น ทำให้ต้นทุนการผลิตถูก เพราะอัตราค่าจ้างแรงงานในธุรกิจของเราต่ำอีกด้วย
 1. ประเทศพม่าอยู่ในช่วงกำลังพัฒนาประเทศ และเปิดประเทศทำให้คู่แข่งทางธุรกิจมีน้อย
 2. นโยบายภาครัฐที่มีการส่งเสริมการลงทุนในสาขาการผลิตต่างๆ โดยพยายามลดบทบาทภาครัฐในการดำเนินการผลิตผ่านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งเปิดเสรีในการลงทุนมากขึ้น เช่น ธุรกิจเหมืองแร่ การขนส่ง เป็นต้น
 1. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน อาจส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาการเมืองในพม่าในทิศทางที่ดีขึ้น

อุปสรรค  ( Threat )

 1. ระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภคยังไม่มีประสิทธิภาพ และขาดแคลนในบางพื้นที่ ทำให้การติดต่อสื่อสารและการคมนาคมเป็นไปอย่างล่าช้าได้
 1. แรงงานคุณภาพ ยังอยู่ในเกณฑ์ ที่ต้องพัฒนาอีกมาก
 2. ปัญหาการเมืองกับชนกลุ่มน้อยในบางพื้นที่

การแก้ไขปัญหา (Troubleshooting)

 1. ในด้านระบบการคมนาคม เราเลือกเส้นทางที่เป็นเส้นทางหลักที่มีการเดินทางได้สะดวก แม้ระยะทางจะไกลขึ้น แต่จะไม่มีผลกระทบเรื่องความล่าช้าในการส่งสินค้าให้กับลูกค้า
 1. ทำการอบรม และพัฒนาศักยภาพให้เพิ่มขึ้น อย่างสม่ำเสมอ
 2. หลีกเลี่ยงเรื่องการเมือง เสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ปิดปรับปรุง

กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ