วิสัยทัศน์ (Vision)

เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการผู้นำด้านการผลิตสารอินทรีที่มีคุณภาพสูงในภูมิภาคอาเซียน ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้า และบริการโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า พร้อมมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างความเจริญก้าวหน้าในสังคม และชุมชนพร้อม ๆ กัน

พันธกิจ (Mission)

เราจะพัฒนา และปรับปรุงไปพร้อมกับความต้องการของลูกค้า โดยดำเนินธุรกิจที่เป็นไปตามความถูกต้อง และเป็นธรรม ดังนั้นเราคณะจัดการ และพนักงานทุกระดับจะยึดถือ และปฏิบัติตามพันธกิจในการดำเนินธุรกิจ คือ

ตั้งมั่นในความเป็นธรรม
FIRMLY COMMITTED TO FAIRNESS
เราจะตั้งมั่นในความเป็นธรรมกับ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้สินค้า ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วนธุรกิจ ผู้ที่ดำเนินธุรกิจด้วย และพนักงาน จะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ในการประกอบธุรกิจ หรือทำงานร่วมกัน
เชื่อมั่นในคุณค่าของคน
BELIEVE IN THE VALUE OF PEOPLE​
เราให้ความสำคัญต่อ คุณค่าของพนักงาน และถือว่าทุนคนคือสมบัติ ที่มีค่าที่สุดและพยายามคัดสรรบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรม เข้ามาร่วมงาน ให้การฝึกฝน พัฒนา และดูแลอย่างดี ด้วยสวัสดิการ และผลตอบแทนตามสมควร
มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ
STRIVING FOR EXCELLENCE
เราให้ความสำคัญต่อ คุณค่าของพนักงาน และถือว่าทุนคนคือสมบัติ ที่มีค่าที่สุดและพยายามคัดสรรบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรม เข้ามาร่วมงาน ให้การฝึกฝน พัฒนา และดูแลอย่างดี ด้วยสวัสดิการ และผลตอบแทนตามสมควร
ความรับผิดชอบต่อสังคม
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
เราให้ความสำคัญต่อ คุณค่าของพนักงาน และถือว่าทุนคนคือสมบัติ ที่มีค่าที่สุดและพยายามคัดสรรบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรม เข้ามาร่วมงาน ให้การฝึกฝน พัฒนา และดูแลอย่างดี ด้วยสวัสดิการ และผลตอบแทนตามสมควร

ปิดปรับปรุง

กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ