ปัญหาและสภาพปัญหา

ปัจจัย สี่ ที่มนุษย์ขาดไม่ได้คือ อาหาร ยารักษา เครื่องนุ่งห่ม และที่อยู่อาศัย ดังนั้น อาหาร คือหนึ่งในปัจจัยต้นๆ ที่ สำคัญที่สุด และรองมาคือยารักษา ถ้าหากเราได้รับสารอาหารที่ดี มีคุณภาพ นอกจากเราจะมีร่างกายที่แข็งแรง แล้วยังจะห่างไกลโรคด้วย ดังสุภาสุภาษิต ที่ว่า “อโรคยา ปรมาลาภา ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ”

ดังนั้น ปัจจุบันทั่วโลกกำลังให้ความสนใจกับปัญหาวิกฤตอาหาร โดยมีปัจจัยมาจากประชากรโลกเพิ่มมากขึ้น และสภาพภูมิศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปในทางลบตลอดทั้งพื้นที่เกษตรเดิมถูกเปลี่ยนไปสร้างโรงงาน หรือที่อยู่อาศัยมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ขาดความสมดุล ตามอุปสงค์(Demand) และอุปทาน(Supply) ที่แท้จริงซึ่งอาจส่งผลกระทบให้ผลผลิตโดยรวมของพืชอาหารของโลกมีปริมาณลดลง ในขณะที่ประชากรโลกต้องการอาหารเพิ่มมากขึ้น

 

ทำไมเขาจึงคิดค้นทางวิทยาศาสตร์เรื่องอาหารเช่นสัตว์โตไวและมีปริมาณเนื้อที่มาก พืชที่ให้มีรอบอายุการเก็บเกี่ยวที่สั้นลงและได้ปริมาณที่มากขึ้นทนต่อสภาวะของโรคและแมลงต่างๆ ด้วยระบบ การตัดแต่งพันธุกรรมหรือ จีเอ็มโอ(GMO) เพราะมีนักเศรษฐศาสตร์ โลกได้วิเคราะห์แล้วว่าความต้องการอาหารของประชากรโลกได้เพิ่มขึ้นมากอย่างน่าใจหาย

เป็นเหตุผลเดียวกับที่ทางอุตสาหกรรมต่างๆส่วนใหญ่เน้นปริมาณเป็นหลัก จึงมีการใช้เคมีเพื่อเป็นการเร่งผลผลิตเพื่อให้ได้มาซึ่งปริมาณ แต่ปริมาณสารอาหารที่มีคุณภาพน้อย จึงทำให้เกิดปัญหาอีกสาเหตุหนึ่งที่ใหญ่คือ การเกิดโรคเสื่อมต่างๆที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในเผ่าพันธุ์มนุษย์ในปัจจุบันและนั่นก็หมายถึงเป็นสัญญาณที่คณะเราจะต้องมีการผลิตพืชอินทรีย์หรือพืชปลอดสารเคมีที่มีคุณภาพ ในลักษณะอาหารที่เป็นยา

เรื่องการปลูกพืชที่ดีและเพื่อเป็นอาหารและเป็นยาที่ดี และที่สำคัญมากๆ เป็นที่ต้องการของ ท้องตลาดในปัจจุบัน เป็นจำนวนมาก เพราะทุกวันนี้ผู้คนหันมาสนใจสุขภาพ มากขึ้น ทั้งการออกกำลังกายและการหาอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และที่สำคัญปลอดสารพิษ แต่ปัจจุบัน การหาอาหารที่ปลอดสารเคมี เป็นเรื่องที่ยาก เพราะกระบวนการในการเพาะปลูกพืชนั้น ก็มีเคมีมาเกี่ยวข้องแล้ว

แม้ปัจจุบันกระแสรักสุขภาพจะทำให้ผู้บริโภคหันมา นิยมปริโภคพืชผลการเกษตรที่ปลูกโดยปลอด สารเคมี มากขึ้น ทว่า ในส่วนเกษตรกรทั่วไปแล้วต้องยอมรับว่ายังนิยมใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงในการเพาะปลูก เพราะเชื่อว่า

  1. การใช้ปุ๋ยเคมีสามารถทำให้มี ผลผลิตที่งดงาม มากกว่าใช้ปุ๋ยธรรมชาติ หรือการปลูกโดยสารอินทรีย์
  2. การใช้ปุ๋ยเคมีสามารถทำให้ พืชโตรวดเร็ว กว่าใช้ปุ๋ยธรรมชาติ หรือการปลูกโดยสารอินทรีย์
  3. การใช้ปุ๋ยเคมีทำให้มี ต้นทุนประหยัด เมื่อเทียบกับปริมาณ และจำนวนในเพาะปลูก มากกว่าการใช้ปุ๋ยธรรมชาติ หรือการปลูกโดยสารอินทรีย์
  4. การใช้ปุ๋ยเคมีสามารถ เก็บรักษาได้ง่ายกว่าใช้ปุ๋ยธรรมชาติ หรือสารอินทรีย์

ถึงแม้รู้ข้อเสียอยู่แล้วว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และทำให้สภาพดินเสียเมื่อใช้ไปเป็นเวลานานๆ แต่เมื่อเทียบกับผลที่คาดจะได้รับ ก็ยอมเสี่ยงเพราะไม่มีทางเลือกที่ดีกว่า

ปิดปรับปรุง

กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ